Skip to Content
[Page Content]

Hoàn Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

VBM Drop-Off

Tóm Lược

Chúng tôi đang cung cấp một chương trình dễ tiếp cận và rõ ràng đến các cử tri Bầu bằng Thư (VBM) gửi lại lá phiếu VBM của mình được dễ dàng và an toàn. Có bốn địa điểm trên toàn Địa Hạt Quốc Hội 34 nhằm bảo đảm cho cử tri có nơi thuận tiện và dễ tiếp cận để gửi lại lá phiếu của mình cho kỳ bầu cử sắp tới.

LƯU Ý: Cử tri nào chọn cách giữ lại lá phiếu VBM của mình và bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử thì có thể làm như vậy, nhưng họ phải mang theo và hoàn trả lá phiếu VBM của mình để được nhận lá phiếu của địa điểm bỏ phiếu. Cử tri nào không mang theo và hoàn trả lá phiếu VBM của mình thì vẫn có thể bỏ một lá phiếu tạm thời.

Tờ Rơi Gửi Lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Trước khi gửi lại Lá Phiếu VBM của mình, quý vị hãy chắc chắn là:

  1. Lá phiếu của quý vị được an toàn đặt trong phong bì Bầu bằng Thư.
  2. Quý vị ký tên vào mặt sau của phong bì Bầu bằng Thư.
  3. Cử tri được phép gửi lại lá phiếu VBM của thành viên trong gia đình và bạn bè của mình. Cử tri nào không tự giao lại lá phiếu thì cần phải dán cẩn thận và ký tên vào mặt sau của phong bì.

Trong trường hợp quý vị quên phong bì Bầu bằng Thư của mình, thì sẽ có phong bì thay thế tại các địa điểm.

Địa Điểm Gửi Lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Location Address Hours
Arroyo Seco Library 6145 N. Figueroa Street
Los Angeles, 90042
Monday-Thursday: 10am-8pm
Friday-Saturday: 9:30am-5:30pm
Sunday: 1pm-5pm
Boyle Heights City Hall 2130 E. 1st Street, Suite 241
Los Angeles, 90033
Monday-Friday: 9am-5pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed
Los Angeles City Hall 200 N. Spring Street, Room 395
Los Angeles, 90012
Monday-Friday: 8am-4:30pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed
Pio Pico Library 694 S. Oxford Avenue
Los Angeles, 90005
Monday/Wednesday: 10am-8pm
Tuesday/Thursday: 12pm-8pm
Friday-Saturday: 9:30am-5:30pm
Sunday: Closed
VBMDrop-Off
[Original Content]