Skip to Content
[Page Content]

Hoàn Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư
Tổng Tuyển Cử Đặc Biệt Địa Hạt Hạ Viện 51 Ngày 5 Tháng Mười Hai, 2017

Giao Lá Phiếu Bầu Bằng Thư chính thức kết thúc vào ngày 4 Tháng Mười Hai. Tuy nhiên, tất cả cử tri Bầu Bầng Thư nào muốn giao lá phiếu của họ vào một thùng phiếu an toàn thì có thể ghé đến bất cứ địa điểm bỏ phiếu nào trong Địa Hạt Hạ Viện 51 và giao tại nơi đó.

Tìm địa điểm bỏ phiếu hoặc nơi bỏ phiếu gần với quý vị bằngCông Cụ Thông Tin cho Cử Tri của chúng tôi.

[Original Content]