Skip to Content
[Page Content]

Hoàn Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Tuy nhiên, tất cả các cử tri nào Bầu bằng Thư muốn nộp lại lá phiếu của mình vào thùng phiếu an toàn có thể đến thăm bất kỳ địa điểm phòng phiếu nào tại Quận LA và nộp lá phiếu nơi đó.

Tìm địa điểm phòng phiếu hoặc một nơi gần quý vị với Công Cụ Thông Tin cho Cử Tri của chúng tôi.

[Original Content]