Skip to Content
[Page Content]

Thông Tin về các Kỳ Bầu Cử Hiện Thời & Sắp Tới

Bấm vào từng phần nối kết để tìm hiểu thêm về những kỳ bầu cử sắp tới. Những chi tiết có sẵn của cử tri và ứng cử viên khác nhau theo từng kỳ bầu cử.

Note: Lưu Ý: RR/CC không tổ chức tất cả các kỳ bầu cử ở Quận Los Angeles — mà chỉ tổ chức những kỳ bầu cử liệt kê trong trang này.

Những kỳ bầu cử theo lịch trình của Quận Los Angeles: p>

Bầu Cử Trước Đây

[Original Content]