Skip to Content
[Page Content]

ตรวจสอบเอกสารของท่าน

ซองเอกสารการออกเสียงทางไปรษณีย์ของท่านประกอบด้วย :

 • คำแนะนำและแนวทางการออกเสียงทางไปรษณีย์
 • บัตรลงคะแนนของทางการ
 • ซองส่งคืนบัตรลงคะแนน
 • ซองใส่บัตรลงคะแนนแบบเขียนชื่อลับ

กาเครื่องหมายตามที่ท่านเลือกบนบัตรลงคะแนนของท่าน

 • ใช้ปากกาหมึกสีดำเข้มรือสีน้ำเงินเพื่อกาเครื่องหมายที่ท่านเลือกบนบัตรลงคะแนนของท่าน
 • ระบายสีทึบให้เต็มรูปวงกลมรีซึ่งอยู่ใต้หมายเลขที่ตรงกับคำตอบตัวเลือกของท่าน
 • อย่าออกเสียงลงคะแนนในตัวเลือกที่เกินกว่าที่กำหนด
 • อย่ากดจนทะลุบัตรลงคะแนน

การออกเสียงสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติแบบ “เขียนชื่อ”

สำนักงานการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้ออกเสียงลงคะแนนไม่อนุญาตให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขียนชื่อในการเลือกตั้งทั่วไป

 • การออกเสียงลงคะแนนแบบเขียนชื่อเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติแบบเขียนชื่อเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์นับคะแนน (รายชื่อมีให้ที่นี่)
 • เพื่อนับคะแนนการออกเสียงลงคะแนนแบบเขียนชื่อ ให้เขียนตำแหน่งตามด้วยชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งลงในช่องว่างภายในบัตรลงคะแนนแบบเขียนชื่อและซองลับ
 • อย่าเขียนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่เขียนตำแหน่งในการออกเสียงเลือกตั้งลงบนบัตรลงคะแนนของทางการ

ส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงแล้วของท่านคืน

 • ฉีกหางบัตรลงคะแนนออกจากบัตรลงคะแนนของทางการและใส่ลงในซองบัตรลงคะแนนแบบเขียนชื่อและซองลับ
 • ใส่บัตรลงคะแนนลงในซองส่งคืนบัตรลงคะแนนและเขียนที่อยู่ของท่านตัวบรรจง
 • ปิดแสตมป์ไปรษณีย์ลงบนซอง
 • เซ็นชื่อที่ด้านหลังของซองส่งคืนบัตรลงคะแนน หากท่านไม่ได้เซ็นชื่อ การออกเสียงครั้งนี้จะไม่มีการนับคะแนน
 • บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วจะต้องส่งถึงนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล
 • เนื่องจากสำนักงานไปรษณีย์ปิด การส่งไปรษณีย์อาจมีการล่าช้า โปรดแน่ใจว่าท่านส่งบัตรลงคะแนนของท่านเสียแต่เนิ่น ๆ

หากหาบัตรลงคะแนนของท่านไม่พบหรือเสียหาย

 • กาเครื่องหมายตัวเลือกของท่านโดยใช้หน้าที่อยู่บนบัตรลงคะแนนตัวอย่างของท่าน และใส่ลงในซองส่งคืนบัตรลงคะแนน
 • เพื่อขอบัตรลงคะแนนใหม่ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข (562) 466-1323 หรือ (800) 815-2666 ก่อนวันที่ทำการเลือกตั้ง
 • การไปออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล เมือง Norwalk : 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650
[Original Content]