Skip to Content
[Page Content]

Hulugan para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Ika-5 ng Disyembre, 2017 Espesyal na Pangkalahatang Halalan ng Distrito 51 ng Asembleya

Ang Paghulog ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay opisyal na nagtapos ng ika-4 ng Disyembre. Gayunman, lahat ng mga botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na nagnanais na ihulog ang kanilang balota sa isang ligtas na kahon ng balota ay maaaring magtungo sa alinmang lugar ng botohan sa Distrito 51 ng Asembleya at ihulog ito doon.

Hanapin ang inyong lugar ng botohan o isang malapit sa inyo sa pamamagitan ng Gamit Impormasyon ng Botante.

[Original Content]