Skip to Content
[Page Content]

Hulugan para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

VBM Drop-Off

Sa Maikli

Nagkakaloob kami ng napupuntahan at malinaw na programa para sa mga botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (VBM) para sa madali at ligtas na paghulog ng kanilang VBM na balota. Mayroong apat na mga lokasyon sa buong Distrito 34 na makakatiyak na ang mga botante ay magkakaroon ng maginhawa at napupuntuhang lugar para ihulog ang kanilang balota para sa darating na halalan.

TALA: Ang mga botante na pumili na hawakan ang kanilang VBM na balota at bumoto sa Araw ng Halalan ay maaari, pero dapat nilang dalhin ang kanilang VBM na balota at isuko upang makatanggap ng isang balota sa lugar ng botohan. Ang mga botante na hindi nagdala ng VBM na balota para isuko ay maaaring magpatala ng isang probisyonal na balota.

Polyeto ng Paghulog ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Bago ihulog ang inyong Balota ng VBM siguraduhin na:

  1. Ang inyong balota ay ligtas na nakalagay sa loob ng sobre ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  2. Nilagdaan mo ang likod ng sobre ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  3. Ang mga botante ay maaring maghulog ng mga balota ng VBM para sa mga miyembro ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang mga botante na wala duon ay dapat na siguraduhin na ligtas na sarado at nalagdaan ang likuran ng sobre.

"Kung sakali na nakalimutan mo ang iyong sobre ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, mayroong pamalit na sobre sa mga lugar ng botohan."

Mga Lokasyon ng Paghulog ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Location Address Hours
Arroyo Seco Library 6145 N. Figueroa Street
Los Angeles, 90042
Monday-Thursday: 10am-8pm
Friday-Saturday: 9:30am-5:30pm
Sunday: 1pm-5pm
Boyle Heights City Hall 2130 E. 1st Street, Suite 241
Los Angeles, 90033
Monday-Friday: 9am-5pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed
Los Angeles City Hall 200 N. Spring Street, Room 395
Los Angeles, 90012
Monday-Friday: 8am-4:30pm
Saturday: Closed
Sunday: Closed
Pio Pico Library 694 S. Oxford Avenue
Los Angeles, 90005
Monday/Wednesday: 10am-8pm
Tuesday/Thursday: 12pm-8pm
Friday-Saturday: 9:30am-5:30pm
Sunday: Closed
VBMDrop-Off
[Original Content]