Skip to Content
[Page Content]

​Impormasyon sa Kasalukuyan at Paparating na mga Halalan

I-klik ang bawat nag-uugnay upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga darating na halalan. Ang makukuhang impormasyon para sa botante at tungkol sa kandidato ay magkakaiba batay sa halalan.

Tala: Ang RR/CC ay hindi nagsasagawa ng lahat ng mga halalan sa County ng Los Angeles — kung ano lamang ang mga nakalista sa pahinang ito.

Mga Nakatakdang Halalan sa County ng Los Angeles:

Mga Nakaraang Halalan

[Original Content]