Los County Registrar-Recorder/County Clerk
Department of Registrar-Recorder/County Clerk
Los Angeles County
Registrar-Recorder/County Clerk
      County Home   |   Department Home   |   About Us   |   Contact Us    
Font Size: A A
Multilingual Services - Vietnamese
 

TIẾNG VIỆT

Để phù hợp với luật liên bang và sắc lệnh của địa phương, chúng tôi cung cấp các dịch vũ cho những cử tri nào cần giúp bằng tiếng Hoa, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, tiếng Khờ Me, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi/Phi Luật Tân, tiếng Thái và tiếng Việt. Những dịch vụ này bao gồm (1) Đường dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ, (2) tài liệu bầu cử đã được phiên dịch và (3) trợ giúp đa ngôn ngữ tại phòng phiếu.

1-800-481-8683. Là số điện thoại miễn phí của Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ dùng để yêu cầu đơn ghi danh, tập sách lá phiếu mẫu đã được phiên dịch, v.v. và để tìm phòng phiếu của quý vị. Muốn được giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy yêu cầu để được nói chuyện với thông dịch viên.

Mẫu Đơn và Đơn Xin

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với:

Ballot Management Section 
Tracy Dang 
(562) 462-2730 
TTDang@rrcc.lacounty.gov